Algemen voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling verklaard elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met onderstaande verkoopvoorwaarden.

Algemene voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Pedicure Company: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

1.De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pedicure Company en de klant waarop Pedicure Company deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pedicure Company, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De aangeboden artikelen:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Pedicure Company in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Bestelling:

Pedicure Company levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Pedicure Company zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Wanneer u een bestelling zou willen annuleren kan dit ten alle tijden via mail, bestellingen die niet binnen 14 dagen zijn voldaan worden door ons automatisch geannuleerd

Levering:

Pedicure Company doet haar uiterste best om de bestellingen na betaling binnen 24 uur uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Pedicure Company een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Pedicure Company schriftelijk/E-mail ingebreke te stellen.

Goederen tot 30kg. worden verzonden per  PostNL of door onze eigen vervoerdienst bezorgd. Grote stukken (meubilair / stoelen) worden geleverd tot aan de eerste drempel, dit is tot aan de voordeur, of ingang der van flat of portiek woningen. Wij brengen geen salon inrichting naar boven. Voor verzending/vervoer wordt een bedrag van € 50,00 ex.btw gerekend. Goederen worden slechts op uw verzoek en onder uw verantwoordelijkheid naar binnen gebracht (geen trappen op). Pedicure Company is nimmer aansprakelijk voor ontstane schade binnen uw pand.

De levering van al onze producten, geschiedt franco boven het factuur  bedrag van €100,00 ex.btw

Is de bestelling onder de € 150,00 ex.btw dan rekenen wij een extra bedrag aan verzend kosten

Voor bestellingen onder de € 50,00 is er een toeslag voor administratie kosten

Voor het leveren van vloeistoffen en handschoenen worden er extra kosten voor verzending in rekening gebracht dit i.v.m met hoge verzendkosten op deze artikelen

Voor woonplaatsen in Nederland die alleen via vervoer over water te bereiken zijn geldt helaas een ander tarief.

Over het versturen:

Pedicure Company draagt het risico van beschadiging en verlies van de verzendingen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

Op de koper rust de verplichting geleverde goederen direct te controleren, eventuele klachten dienen binnen 24 uur te worden vermeld.

Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Pedicure Company gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Gebruik van producten

Koper en/of gebruiker dient ten alle tijden beschermende kleding bij het gebruik van onze artikelen te gebruiken omdat deze producten bij aanraking met kleding onherstelbare schade kunnen veroorzaken. Onze artikelen zijn niet geschikt voor kinderen, zorg er voor dat deze buiten hun gebruik zijn opgeborgen.

Aanbiedingen

Alle afbeeldingen en prijzen in de prijslijst of in de advertentie zijn vrijblijvend en exclusieve Btw. Tussentijdse prijswijzingen zijn voorbehouden. Voor aanbiedingen geldt de termijn zoals in de showroom, offerte of advertentie vermeld. De vermelde prijs bij de aanbieding betreft uitsluitend het product zoals bij de aanbieding is beschreven, en niet op overige accessoires die eventueel op een foto staan.

Garantie:

Pedicure Company garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Pedicure Companyovergenomen.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 7 dagen doch niet later dan een 14 dagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen deze graag aangevuld met foto's. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Pedicure Company of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief retour zend, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Pedicure Company is in dat geval niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens het vervoer.

Pedicure Company is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Pedicure Company geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Pedicure Company. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Pedicure Company.

Retourneren van producten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 10 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 10 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen moeten duidelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd zijn. Alle antiedruk middelen vallen buiten deze regel, deze kunnen nooit retour gezonden worden dit uit oogpunt van Hygiëne, evens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Pedicure Company over de staat van de producten, wordt binnen 7 dagen het geld van de koper teruggestort.(Minus verzendkosten)

Voor men een zending retour zend dient U dit bij Pedicure Company te vermeld. Niet voor gemelde zendingen zullen als niet ontvangen worden behandeld.

Terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door NAGELSHOP gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald. (bij bedragen onder de € 10,00 geven wij i.v.m hoge administratie kosten alleen een tegoed bon)

Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Pedicure Company. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Pedicure Company verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Pedicure Company geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaard elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Winkelwagen

 

Dins. t/m Vrij. 9 -15 uur

Zaterdag 10 -14 uur

Zondag & Maandag Gesloten

   

Aanmelden voor Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF
Aanmelden
© 2016 - 2024 PedicureCompany | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel